Konkurs

Weź udział w konkursie na hasło dotyczące chorób rzadkich:

 1. Zarejestruj się na konferencję.
 2. Wymyśl interesujące hasło, które może rozpowszechnić temat chorób rzadkich w społeczeństwie.
 3. Hasło prześlij nam do końca 1 marca 2022r. na adres konkurs@konferencjachorobyrzadkie.pl, używając maila podanego przy rejestracji.
 4. Do maila dołącz formularz konkursowy.

Zwycięzców wybierzemy spośród osób, które wzięły udział w konferencji lub/i warsztatach.

Nagrodami są książki:

Regulamin ogólnopolskiego konkursu „Hasło dla chorób rzadkich” w ramach konferencji „Choroby, których nie widać

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu jest Fundacja EB Polska  (dalej: „Organizator”).

1.2 Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które zarejestrują się na konferencję „Choroby, których nie widać” oraz zalogują na platformę konferencyjną w trakcie trwania konferencji.

1.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

1.4 Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie na stronie internetowej: konferencjachorobyrzadkie.pl

1.5 Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

§2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

2.1 Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat problematyki chorób rzadkich

2.2 Przedmiotem Konkursu jest utworzenie hasła  promującego dzień chorób rzadkich

§3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

3.1 hasła zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

§4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1 hasło należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@konferencjachorobyrzadkie.pl  używając adresu email zgodnego z adresem podanym przy rejestracji na konferencję;

4.2 do maila należy dołączyć podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5PRAWA AUTORSKIE I INNE

5.1 Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie i majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

5.2 Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

5.2.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;

5.2.2 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5.3 Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych Organizatora.

5.4 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.

§6. NAGRODY

6.1 W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

6.2 Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych znajdują się na stronie internetowej organizatora.

6.3 Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§7. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

7.1 W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele komitetu naukowego i komitetu organizacyjnego konferencji „Choroby, których nie widać”.

7.2 Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:

7.2.1 zgodność hasła z tematem Konkursu;

7.2.2 innowacyjność hasła;

7.2.3 jakość merytoryczna hasła.

§8  LAUREACI KONKURSU

8.1 Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową oraz, które zalogowały się na platformie konferencyjnej w trakcie trwania konferencji.  Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

§9. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

9.1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 2 marca 2022.

9.2 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

9.3 Nagrody zostaną przesłane laureatowi na adres podany po ogłoszeniu wyników konkursu

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych haseł również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

10.2 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

10.3 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).

10.4 Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: p. Magdalena Piegat magda.piegat@ebpolska.pl

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, Fundacja EB POLSKA przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio przeszkolonym, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie ze wskazaniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w Fundacji EB POLSKA zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Fundacja EB POLSKA dokłada także wszelkich starań, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów.

Administrator danych osobowych

Fundacja EB POLSKA 76-024 Świeszyno, Konikowo 79ea KRS 0000509253, NIP 7142044761, REGON 061682851 e-mail: fundacja@ebpolska.pl lub terapia@ebpolska.pl

Rodzaj i kategorie danych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, Fundacja EB POLSKA może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
 1. dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, data urodzenia, dane rodziców / opiekunów prawnych, numer rachunku bankowego;
 2. dane kontaktowe takie jak: adres, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji;
 3. wizerunek podopiecznego, informacje o podopiecznym, informacje o schorzeniu, chorobie.

Cel i podstawa prawna

Dane osobowe Uczestnika w celu zapisu, organizacji Konferencji, komunikacji z Uczestnikiem, a także rozpowszechnianie wizerunków Uczestników Konferencji (stanowiących jedynie szczegół całości) przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wykorzystania wizerunku konkretnego Uczestnika Konferencji przesłanką legalizującą jest zgoda Uczestnika w związku z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
 1. osoby współpracujące z Fundacją EB POLSKA upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
 2. podmioty, którym Fundacja EB POLSKA powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
 3. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Fundację EB POLSKA danych osobowych przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;
 2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Save settings
Cookies settings